Quảng Ninh đạt nhiều thành tựu quan trọng về nông nghiệp, nông dân, nông thôn

Sau 13 năm triển khai, Nghị quyết số 26-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa X về nông nghiệp, nông dân, nông thôn đã được Quảng Ninh cụ thể hoá bằng các nghị quyết, chương trình, kế hoạch công tác và tổ chức thực hiện quyết liệt. Đồng thời, tỉnh cũng có nhiều đổi mới, sáng tạo, đột phá hiệu quả, phù hợp với điều kiện thực tế và đã đạt được những kết quả quan trọng, toàn diện.
*Để có thông tin chi tiết và cập nhật nhất, xin liên hệ admin của AgroInfoServ.

Đăng nhận xét

Mới hơn Cũ hơn