Tình hình xuất nhập khẩu nông sản 5 tháng đầu năm 2021

Xuất khẩu

Kim ngạch xuất khẩu nông lâm thuỷ sản  tháng 5 năm 2021 ước đạt 5,01 tỷ USD,  đưa tổng giá trị xuất khẩu 5 tháng đầu năm 2021 đạt 22,83 tỷ USD, tăng 30,3% so với cùng kỳ năm 2020. Trong đó, giá trị xuất khẩu các mặt hàng nông sản chính ước đạt 7,78 tỷ USD, tăng 13%; Giá trị xuất khẩu chăn nuôi ước đạt 166 triệu USD, tăng 43,9%; Giá trị xuất khẩu thuỷ sản ước đạt 3,24 tỷ USD, tăng 12%; Giá trị xuất khẩu các mặt hàng lâm sản chính ước đạt 7,06 tỷ USD, tăng 61,8%. 

Ước tổng giá trị xuất khẩu nông, lâm, thủy sản 5 tháng đầu năm 2021 của Việt Nam tới các thị trường thuộc khu vực châu Á tăng 22,6%, đạt 10,62 tỷ USD; châu Mỹ tăng 62,7%, đạt 6,16 tỷ USD; châu Âu tăng 9,6%, đạt 2,3 tỷ USD; châu Phi tăng 17,6%, đạt 391 triệu USD; châu Đại Dương tăng 33,5%, đạt 306 triệu USD. Thị phần của các khu vực Châu Á, Châu Mỹ, Châu Âu, Châu Phi và Châu Đại Dương  trong tổng giá trị xuất khẩu nông, lâm, thủy sản của Việt Nam 5 tháng đầu năm 2021 lần lượt là: 46,5%; 27%; 10,1%; 1,7% và 1,3% .

Trong 5 tháng đầu năm 2021, Hoa Kỳ, Trung Quốc, Nhật Bản và Hàn Quốc là 4 thị trường xuất khẩu các mặt hàng nông lâm thủy sản lớn nhất của Việt Nam. Giá tri xuất khẩu sang thị trường Hoa Kỳ chiếm tỷ trọng 24,6% và tăng trưởng 63,6% so với cùng kỳ năm 2020; Trung Quốc-22,6% (+36,2%); Nhật Bản chiếm 6,6% (+9,6%) và Hàn Quốc chiếm 4,9% (+17,5%).


Nhập khẩu 

Kim ngạch nhập khẩu nông lâm thuỷ sản  tháng 5 năm 2021 ước đạt 4,37 tỷ USD,  đưa tổng giá trị nhập khẩu 5 tháng đầu năm 2021 đạt 19,57 tỷ USD, tăng 51% so với cùng kỳ năm 2020. Trong đó, giá trị nhập khẩu các mặt hàng nông sản chính 5 tháng đầu năm 2021 ước đạt 7,04 tỷ USD, tăng 126,9%; Giá trị nhập khẩu chăn nuôi ước đạt 1,52 tỷ USD, tăng 23,2%; Giá trị nhập khẩu thuỷ sản ước đạt 0,88 tỷ USD, tăng 25,8%; Giá trị nhập khẩu các mặt hàng lâm sản chính ước đạt 1,34 tỷ USD, tăng 42,3%. 

Ước tổng giá trị nhập khẩu nông, lâm, thủy sản 5 tháng đầu năm 2021 của Việt Nam từ các thị trường  thuộc khu vực châu Mỹ (chiếm 21,5% thị phần), châu Phi (2,6%), châu Á (39,6%), châu Âu (3,7%) và châu Đại Dương (4,1%) đều tăng so với cùng kỳ năm 2020. Cụ thể, ước nhập khẩu từ các thị trường thuộc khu vực châu Mỹ tăng 26,1%, đạt 4,2 tỷ USD; châu Phi tăng 66,8%, đạt 504,6 triệu USD; châu Á tăng 95,9%, đạt 7,7 tỷ USD; châu Âu tăng 4,4%, đạt 724,9 triệu USD; châu Đại Dương tăng 107,4%, đạt 793,9 triệu USD. 

Campuchia, Trung Quốc, Hoa Kỳ là 3 thị trường cung cấp các mặt hàng nông, lâm, thủy sản lớn nhất cho Việt Nam trong 5 tháng đầu năm 2021, với thị phần trong tổng giá trị nhập khẩu đạt lần lượt là 11,8% (giá trị nhập khẩu tăng 614,6%), 10,2% (+41,3%), 9,2% (+17,6%). 

Nguồn: MARD


*Để có thông tin chi tiết và cập nhật nhất, xin liên hệ admin của AgroInfoServ.

Đăng nhận xét

Mới hơn Cũ hơn