Tập trung triển khai thực hiện chuyển đổi số trong lĩnh vực NN-PTNT

Bộ NN-PTNT vừa có báo cáo gửi Bộ Nội vụ về công tác cải cách hành chính 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2021.

Theo Bộ NN-PTNT, 6 tháng đầu năm 2021, công tác chỉ đạo điều hành cải cách hành chính (CCHC) của Bộ NN-PTNT tiếp tục được triển khai đồng bộ trên nhiều lĩnh vực. Trong đó, trọng tâm là xây dựng Chính phủ điện tử, kiểm soát thủ tục hành chính (TTHC) nhằm kịp thời tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện các nhiệm vụ.

Hầu hết các nhiệm vụ đã cơ bản được thực hiện theo đúng chủ trương, kế hoạch và đạt được một số kết quả nhất định.

Bộ NN-PTNT đã đưa ra nhiều giải pháp đẩy mạnh công tác chuyển đổi số trong lĩnh vực NN-PTNT. Ban hành khung kế hoạch CCHC trong năm 2021 làm cơ sở để các đơn vị thuộc Bộ triển khai thực hiện.

Công tác cải cách hành chính tiếp tục được Bộ NN-PTNT tập trung thực hiện trong năm 2021. Ảnh: TL.

Bộ đã xây dựng và ban hành nhiều văn bản quy phạm pháp luật. Trình Chính phủ ban hành các Nghị định về quản lý giống cây lâm nghiệp; thi hành một số điều của Luật Phòng, chống thiên tai; quy định nội dung bảo đảm thoát lũ, thông thoáng dòng chảy, an toàn đê điều…

Bộ cũng đã phối hợp chặt chẽ, nhịp nhàng, có hiệu quả với các Bộ, ngành như Bộ Tư pháp, Bộ Tài chính… trong công tác rà soát và hệ thống hóa pháp điển văn bản, theo dõi thi hành pháp luật, công tác kiểm tra chuyên ngành, hiện đại hóa hành chính…

6 tháng cuối năm 2021, Bộ NN-PTNT triển khai thực hiện kế hoạch theo dõi thi hành pháp luật năm 2021, tập trung lĩnh vực trọng tâm liên ngành về bảo vệ môi trường trong lĩnh vực NNPTNT. Hoàn thành việc thống kê, cập nhật đầy đủ các quy định, chi phí tuân thủ liên quan đến hoạt động kinh doanh thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ vào phần mềm thống kê. Tiếp tục phối hợp các đơn vị rà soát, đề nghị rà soát, cắt giảm điều kiện kinh doanh dòng hàng phải kiểm tra chuyên ngành lĩnh vực nông nghiệp.

Bộ NN-PTNT đã đưa ra nhiều giải pháp đẩy mạnh công tác chuyển đổi số trong lĩnh vực NN-PTNT. Ảnh: TL.

Về cải cách tổ chức bộ máy, triển khai Nghị quyết số 18-NQ/TW và Nghị quyết số 19- NQ/TW Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Khóa XII, Bộ NN-PTNT tập trung xây dựng các Quyết định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của các đơn vị hành chính thuộc Bộ theo cơ cấu tổ chức theo quy định. Ban hành các thông tư hướng dẫn thực hiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn đối với cơ quan chuyên môn về NN-PTNT thuộc UBND cấp tỉnh, cấp huyện.

Hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Chi cục thuộc Sở NN-PTNT theo 10 quy định tại Nghị định số 107/2020/NĐ-CP và Nghị định 108/2020/NĐ-CP của Chính phủ. Hướng dẫn thực hiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của đơn vị sự nghiệp công lập thuộc sở theo ngành, lĩnh vực quản lý.

Về công tác hiện đại hóa hành chính, xây dựng chương trình CCHC của Bộ giai đoạn 2021-2030, sau khi Chính phủ ban hành Nghị quyết về Chương trình CCHC giai đoạn 2021-2030, Bộ NN-PTNT xây dựng dự thảo kế hoạch triển khai thực hiện chuyển đổi số trong lĩnh vực NNPTNT. Tiếp tục triển khai xây dựng, cập nhật khung kiến trúc Chính phủ điện tử của Bộ, phiên bản 2.0.

Tiếp tục triển khai kế hoạch hành động thực hiện Nghị quyết 17/NQ-CP ngày 07/3/2019 của Chính phủ về một số nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm phát triển Chính phủ điện tử giai đoạn 2019-2020, định hướng đến năm 2025.

Tiếp tục hoàn thiện việc nâng cấp Cổng Dịch vụ công của Bộ và xây dựng hệ thống Một cửa điện tử. Xây dựng dự thảo quy chế quản lý, vận hành, khai thác hệ thống thông tin Một cửa điện tử và Cổng Dịch vụ công của Bộ NN-PTNT. 

Trung Quân


*Để có thông tin chi tiết và cập nhật nhất, xin liên hệ admin của AgroInfoServ.

Đăng nhận xét

Mới hơn Cũ hơn