Tình hình nhập khẩu nông sản 4 tháng đầu năm 2021

Phân bón: Ước tính khối lượng nhập khẩu phân bón các loại trong tháng 4 năm 2021 đạt 300 nghìn tấn với giá trị nhập khẩu đạt 82 triệu USD, đưa khối lượng và giá trị phân bón nhập khẩu 4 tháng đầu năm 2021 đạt 1,29 triệu tấn và 345,7 triệu USD, tăng 0,1% về khối lượng và tăng 9,1% về giá trị so với cùng kỳ năm 2020. 

Nguồn phân bón nhập khẩu trong 3 tháng đầu năm 2021 chủ yếu từ Trung Quốc với tỷ trọng chiếm 49,5%, tăng 11,2% về khối lượng và tăng 25,3% về giá trị so với cùng kỳ năm 2020. Nhập khẩu phân bón từ thị trường lớn thứ hai là Nga với tỷ trọng 8,5%, tăng 4,4% về khối lượng và 3,7% về giá trị. Nhập khẩu phân bón từ thị trường lớn thứ ba là Bêlarut (tỷ trọng 7,6%), tăng 86% về khối lượng và tăng 69,4% về giá trị.

Thuốc trừ sâu và nguyên liệu: Ước giá trị nhập khẩu thuốc trừ sâu và nguyên liệu tháng 4/2021 đạt 80 triệu USD, đưa tổng giá trị nhập khẩu mặt hàng này trong 4 tháng đầu năm 2021 đạt 279,1 triệu USD, tăng 26,6% so với cùng kỳ năm 2020. 

Nguồn nhập khẩu thuốc trừ sâu và nguyên liệu trong 3 tháng đầu năm 2021 chủ yếu từ Trung Quốc với tỷ trọng chiếm 41,7%, giá trị nhập khẩu mặt hàng thuốc trừ sâu và nguyên liệu của Việt Nam từ thị trường này tăng 8,8% so với cùng kỳ năm 2020. Giá trị nhập khẩu thuốc trừ sâu và nguyên liệu từ các thị trường lớn tiếp theo là Ấn Độ và Singapo tăng lần lượt là 66,4% và 138,3%. 

Gỗ và sản phẩm gỗ: Ước giá trị nhập khẩu tháng 4/2021 đạt 250 triệu USD, đưa tổng giá trị nhập khẩu gỗ và sản phẩm gỗ trong 4 tháng đầu năm 2021 đạt 978,8 triệu USD, tăng 33,6% so với cùng kỳ năm 2020. 

Trong 3 tháng đầu năm 2021, 31,8% trong tổng giá trị nhập khẩu gỗ và sản phẩm gỗ của Việt Nam là từ Trung Quốc, 11,9% từ Hoa Kỳ và 6,2% từ Thái Lan. Giá trị nhập khẩu gỗ và sản phẩm gỗ của Việt Nam trong 3 tháng đầu năm 2021 từ các thị trường này đều tăng, mức tăng lần lượt là: 50,3%, 1,9%% và 80,3%. 

Lúa mì: Ước tính khối lượng nhập khẩu lúa mì trong tháng 4/2021 đạt 400 nghìn tấn với giá trị nhập khẩu đạt 113,2 triệu USD, đưa tổng khối lượng và giá trị lúa mì nhập khẩu trong 4 tháng đầu năm 2021 đạt 1,6 triệu tấn và 434,3 triệu USD, tăng 36,8% về khối lượng và tăng 46,4% về giá trị so với cùng kỳ năm 2020.

Nguồn nhập khẩu lúa mì chính của Việt Nam trong 3 tháng đầu năm 2021 là từ các thị trường: Ôxtrâylia (chiếm tỷ trọng 77,4%), Braxin (17,6%) và Nga (4,5%). So với cùng kỳ năm 2020, giá trị nhập khẩu lúa mì của Việt Nam trong 3 tháng đầu năm 2021 từ Ôxtrâylia tăng 242,9%, Braxin (+36,9%) trong khi đó giá trị nhập khẩu lúa mì từ thị trường Nga giảm 61,7%.

Thức ăn gia súc và nguyên liệu: Ước giá trị nhập khẩu nhóm mặt hàng thức ăn gia súc và nguyên liệu trong tháng 4/2021 đạt 470 triệu USD, đưa tổng giá trị nhập khẩu thức ăn gia súc và nguyên liệu 4 tháng đầu năm 2021 đạt 1,68 tỷ USD, tăng 51,7% so với cùng kỳ năm 2020 .

Trong 3 tháng đầu năm 2021, Việt Nam nhập khẩu thức ăn gia súc và nguyên liệu chủ yếu từ các thị trường: Áchentina (chiếm 32,8% thị phần), Hoa Kỳ (23,3%), Ấn Độ (11,2%). So với cùng kỳ năm 2020, giá trị nhập khẩu thức ăn gia súc và nguyên liệu của Việt Nam từ Áchentina tăng 11,1%, Hoa Kỳ tăng 219,7%, Ấn Độ tăng 466%.

 Cao su: Ước khối lượng nhập khẩu cao su trong tháng 4/2021 đạt 90 nghìn tấn với giá trị đạt 158,5 triệu USD, đưa tổng khối lượng và giá trị cao su nhập khẩu 4 tháng đầu năm 2021 đạt 594,9 nghìn tấn và 849,5 triệu USD, tăng 144,4% về khối lượng và tăng 126,9% về giá trị so với cùng kỳ năm 2020.

Campuchia (chiếm 44,1% thị phần), Hàn Quốc (9,5%), Trung Quốc (7,4%) là ba thị trường cung cấp cao su chính cho Việt Nam trong 3 tháng đầu năm 2021. So với cùng kỳ năm 2020, giá trị nhập khẩu cao su từ Campuchia gấp 11 lần, Hàn Quốc tăng 22,4% và Trung Quốc tăng 130,2%.

Thủy sản: Ước giá trị nhập khẩu mặt hàng thủy sản tháng 4/2021 đạt 180 triệu USD, đưa tổng giá trị thủy sản nhập khẩu 4 tháng đầu năm 2021 đạt 679 triệu USD, tăng 22,1% so với cùng kỳ năm 2020.
Nguồn nhập khẩu thủy sản trong 3 tháng đầu năm 2021 chủ yếu là từ Ấn Độ (chiếm tỷ trọng 15%), Nauy (11,3%) và Trung Quốc (9,2%). So với cùng kỳ năm 2020, giá trị nhập khẩu thủy sản của Việt Nam trong 3 tháng đầu năm 2021 từ các thị trường này đều tăng, mức tăng lần lượt là: 24,2%, 28% và 56,4%. 

Rau quả: Ước giá trị nhập khẩu mặt hàng rau quả tháng 4/2021 đạt 100 triệu USD, đưa tổng giá trị mặt hàng rau quả nhập khẩu 4 tháng đầu năm 2021 đạt 451,1 triệu USD, tăng 19,4% so với cùng kỳ năm 2020. 

Trung Quốc, Hoa Kỳ và Myanma là ba thị trường cung cấp rau quả nhập khẩu lớn nhất cho Việt Nam trong 3 tháng đầu năm 2021. So với cùng kỳ năm 2020, giá trị nhập khẩu rau quả 3 tháng đầu năm 2021 từ Trung Quốc (+56,9%), Hoa Kỳ (-5,9%), Myanma (+35,1%).

Hạt điều: Khối lượng hạt điều nhập khẩu trong tháng 4/2021 ước đạt 480 nghìn tấn với giá trị nhập khẩu ước đạt 771,9 triệu USD, đưa tổng khối lượng và giá trị nhập khẩu hạt điều 4 tháng đầu năm 2021 đạt 1,19 triệu tấn và 1,88 tỷ USD, tăng 300% về khối lượng và tăng 323,5% về giá trị so với cùng kỳ năm 2020.

Campuchia, Tanzania và Bờ Biển Ngà là ba thị trường cung cấp hạt điều cho Việt Nam trong 3 tháng đầu năm 2021. Giá trị hạt điều nhập khẩu trong 3 tháng đầu năm 2021 từ 3 thị trường này đều tăng so với cùng kỳ 2020, với mức tăng lần lượt là gần 6 lần, 2,9 lần và 3 lần.

Đậu tương: Ước khối lượng đậu tương nhập khẩu trong tháng 4/2021 đạt 170 nghìn tấn với giá trị 96,2 triệu USD, đưa tổng khối lượng và giá trị đậu tương nhập khẩu 4 tháng đầu năm 2021 đạt 698,3 nghìn tấn và 381,9 triệu USD, tăng 27,2% về khối lượng và tăng 70,7% về giá trị so với cùng kỳ năm 2020.  

Ngô: Ước tính khối lượng ngô nhập khẩu trong tháng 4/2021 đạt 600 nghìn tấn với giá trị đạt 175,8 triệu USD, đưa tổng khối lượng và giá trị ngô nhập khẩu trong 4 tháng đầu năm 2021 đạt 3,34 triệu tấn và 847,1 triệu USD, tăng 55,9% về khối lượng và tăng 89,7% về giá trị so với cùng kỳ năm 2020. 

Nguồn nhập khẩu ngô của Việt Nam trong 3 tháng đầu năm 2021 chủ yếu từ hai thị trường: Braxin (chiếm tỷ trọng 54,3%) và Achentina (27,6%). Giá trị nhập khẩu ngô 3 tháng đầu năm 2021 từ hai thị trường này tăng lần lượt 166% và 17,4%.

Chăn nuôi: Ước giá trị nhập khẩu chăn nuôi tháng 4 năm 2021 đạt 343,8 triệu USD, đưa tổng giá trị nhập khẩu chăn nuôi 4 tháng đầu năm 2021 đạt 1,38 tỷ USD, tăng 36,9% so với cùng kỳ năm 2020. Trong đó, giá trị nhập khẩu sữa và các sản phẩm sữa ước đạt 395,4 triệu USD, tăng 6,3%.

Nguồn: Trung tâm Tin học và Thống kê, Bộ NN & PTNT


*Để có thông tin chi tiết và cập nhật nhất, xin liên hệ admin của AgroInfoServ.

Đăng nhận xét

Mới hơn Cũ hơn