Sách trắng hợp tác xã Việt Nam năm 2020

Trong những năm qua, với sự chỉ đạo sát sao, hiệu quả của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, nhiều chính sách, nghị quyết được ban hành và đi vào cuộc sống như: Nghị quyết số 19/NQ-CP về tiếp tục thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia đến năm 2020, hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã (gọi chung là hợp tác xã) cũng đã và đang từng bước phát triển, đóng góp tích cực vào tăng trưởng ổn định và bền vững của nền kinh tế.

Ông Nguyễn Bích Lâm, Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê. Ảnh: Dân Trí

Để đáp ứng yêu cầu của Chính phủ, các nhà quản lý, nghiên cứu sử dụng thông tin phục vụ mục tiêu phát triển hợp tác xã ả nước và các địa phương, từ năm 2020 Bộ kế hoạch và Đầu tư chỉ đạo Tổng cục Thống kê chủ trì, biên soạn và công bố Sách trắng hợp tác xã Việt Nam thường niên. Nội dung "Sách trắng hợp tác xã Việt Nam năm 2020" (năm đầu tiên phát hành) gồm những thông tin cơ bản đánh giá mức độ phát triển hợp tác xã cả nước và các địa phương giai đoạn 2016-2018, gồm 5 phần: (1) Phần I: Bối cảnh phát triển hợp tác xã năm 2018; (2) Phần II: Tổng quan phát triển hợp tác xã Việt Nam năm 2018 và giai đoạn 2016-2018; (3) Phần III: Đề xuất giải pháp phát triển hợp tác xã; (4) Phần IV: Bộ chỉ tiêu phát triển hợp tác xã năm 2018 và giai đoạn 2016-2018 của các nước (phụ lục); (5) Phần V: Bộ chỉ tiêu phát triển hợp tác xã năm 2018 và giai đoạn 2016-2018 của các địa phương (phụ lục). Trong báo cáo này đề cập đến hai nội dung chính, đó là: Môi trường kinh doanh và Tổng quan phát triển hợp tác xã Việt nam năm 2018.
Nguồn: Bộ Kế hoạch và Đầu tư

Tải báo cáo tại đây.


*Để có thông tin chi tiết và cập nhật nhất, xin liên hệ admin của AgroInfoServ.

Đăng nhận xét

Mới hơn Cũ hơn