Kế hoạch phát triển ngành nông nghiệp - nông thôn 2020

Trên cơ sở chỉ tiêu, kế hoạch giai đoạn 2016-2020, tình hình thực hiện kế hoạch năm 2019, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn xây dựng kế hoạch phát triển ngành nông nghiệp, nông thôn năm 2020. Kế hoạch có mã số 5885/BNN-KH do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Nguyễn Xuân Cường ký ngày 13/8/2019.


Để đảm bảo hoàn thành kế hoạch vốn đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020, Bộ Nông nghiệp và PTNT xây dựng kế hoạch vốn đầu tư công năm 2020 là 23.141 tỷ đồng, bao gồm:

- Kế hoạch vốn NSNN là 1.752 tỷ đồng; trong đó, vốn theo ngành/lĩnh vực 1.033 tỷ đồng, vốn các CTMT 619 tỷ đồng, vốn các dự án quy hoạch 100 tỷ đồng.

Với dự kiến kế hoạch vốn như trên để đẩy nhanh tiến độ của 92 dự án, trong đó: bố trí hoàn hết số vốn ứng trước, chuẩn bị đầu tư 59,124 tỷ đồng; bố trí đủ vốn để hoàn thành 50 dự án; thúc đẩy tiến độ 12 dự án chuyển tiếp và khởi công 32 dự án và bố trí vốn cho 04 dự án quy hoạch.

- Kế hoạch vốn dự án ODA 5.293 tỷ đồng; trong đó, vốn đối ứng 1.294 tỷ đồng, vốn nước ngoài 3.999 tỷ đồng (không bao gồm vốn ODA các dự án O giao địa phương quản lý).

Với dự kiến kế hoạch vốn như trên phân bổ cho 26 dự án, trong đó: bố trí vốn cho 13 dự án hoàn thành năm 2019; thúc đẩy tiến độ 8 dự án chuyển tiếp; khởi công mới 5 dự án.

- Kế hoạch vốn TPCP là 16.096 tỷ đồng, phân bổ cho 49 dự án.

Xây dựng kế hoạch thực hiện

Các đơn vị trực thuộc Bộ chủ động xây dựng kế hoạch nhiệm vụ, thời gian thực hiện thuộc lĩnh vực phụ trách, phù hợp với tiến độ thực hiện các nhiệm vụ của Bộ, kế hoạch của ngành. Đồng thời, lập kế hoạch theo dõi, đánh giá hàng tháng đối với các nhiệm vụ trọng tâm; hàng quý đối với những nhiệm vụ còn lại.

Tổ chức theo dõi, đánh giá thực hiện kế hoạch

Căn cứ nội dung Khung kế hoạch phát triển ngành nông nghiệp, nông thôn năm 2020; các đơn vị xây dựng, hoàn thiện Khung kế hoạch và bộ chỉ số giám sát đánh giá cụ thể đối với các nhiêm vụ thuộc lĩnh vực được phân công theo dõi, quản lý.

Tổ chức thu thập số liệu giám sát đánh giá

Số liệu đánh giá kết quả thực hiện kế hoạch được thu thập từ nguồn trong và ngoài ngành. Để tránh sự chồng chéo trong thu thập số liệu, cần có sự phân công thu thập theo nguồn.

Các số liệu không thể thu thập được từ Tổng cục Thống kê, các Bộ/Ngành hoặc từ nguồn báo cáo hành chính, sẽ được lập kế hoạch đưa vào các cuộc điều tra thường xuyên của Bộ để bố trí nguồn kinh phí thực hiện.

Để tạo điều kiện cho ngành nông nghiệp và PTNT hoàn thành mục tiêu; đề nghị Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính báo cáo Thủ tướng Chính phủ ưu tiên vốn đầu tư cho ngành theo kế hoạch đầu tư công đã phê duyệt.

Nguồn: MARD


*Để có thông tin chi tiết và cập nhật nhất, xin liên hệ admin của AgroInfoServ.

Đăng nhận xét

Mới hơn Cũ hơn