Báo cáo chính sách lương thực toàn cầu năm 2020

Báo cáo chính sách lương thực toàn cầu năm 2020 tập trung vào sự cần thiết phải xây dựng các hệ thống thực phẩm cộng đồng nhằm đảm bảo những người có hoàn cảnh khó khăn và dễ bị tổn thương được hưởng lợi ích và cơ hội mà hệ thống thực phẩm có thể mang lại và hỗ trợ phát triển bền vững. Các hệ thống thực phẩm cộng đồng có thể giúp tạo ra các cơ hội kinh tế tốt hơn cho người nghèo, giảm thiểu tác động của biến đổi khí hậu cho những người dễ bị tổn thương nhất và châm ngòi cho sự đổi mới trong sản xuất và tiêu thụ thực phẩm lành mạnh. Khi báo cáo này được in, dịch coronavirus đã đặt ra một mối đe dọa mới. Khi thế giới chiến đấu với đại dịch này và khi các nền kinh tế và sinh kế bị phá vỡ, người nghèo và dễ bị tổn thương có khả năng phải chịu đựng nhiều nhất. Giải quyết các tác động của cú sốc này từ chuỗi cung ứng và gián đoạn thương mại đến tình trạng thất nghiệp nghiêm trọng đến mức nghèo đói gia tăng khẩn cấp đòi hỏi phải có sự bảo vệ xã hội hiệu quả, nhắm mục tiêu cho những người dễ bị tổn thương nhất trong thời gian ngắn. Để có khả năng phục hồi lâu dài, chúng ta phải xây dựng các hệ thống thực phẩm cộng đồng. Báo cáo thường niên lần thứ chín này đánh giá những người bị nằm ngoài các hệ thống thực phẩm hiện tại và cách cải thiện các điều khoản mà các cá nhân và nhóm tham gia để mọi người có thể gặt hái lợi ích của họ.


The 2020 Global Food Policy Report focuses on the need to build inclusive food systems, both to ensure that marginalized and vulnerable people enjoy the benefits and opportunities that food systems can bring and to support sustainable development. Inclusive food systems can help create better economic opportunities for poor people, mitigate climate change impacts for the most vulnerable, and spark innovation for the production and consumption of healthy foods. When this report went to print, the coronavirus outbreak posed a new threat. As the world battles this pandemic and as economies and livelihoods are disrupted, the poor and vulnerable are likely to suffer the most. Addressing the impacts of this shock—from supply chain and trade interruptions to severe unemployment to rising poverty levels—urgently requires effective, targeted social protection for the most vulnerable in the short term. For long term resilience, we must build inclusive food systems. This ninth annual report examines who is excluded in today’s food systems and how to improve the terms on which individuals and groups participate so that everyone can reap their benefits.


*Để có thông tin chi tiết và cập nhật nhất, xin liên hệ admin của AgroInfoServ.

Đăng nhận xét

Mới hơn Cũ hơn