Tình hình sản xuất nông nghiệp tháng 3/2020


AgroInfoServ xin được cập nhật tình hình sản xuất nông nghiệp trên toàn quốc, tính đến thời điểm tháng 3/2020.

Bảng số liệu chi tiết như sau:

Danh mục chỉ tiêu
Thực hiện CK năm trước
Thực hiện năm nay
Đơn vị tính
DTGC lúa đông xuân
400418
1775693.76
ha
DTGC lúa hè thu
2599096.1
1958020.4
ha
DTGC Ngô đông xuân
140325.71
185230.56
ha
DTGC Ngô hè thu - Mùa
458603.75
400055.72
ha
Diện tích gieo trồng khoai lang đông xuân
35569.1
42793.46
ha
Diện tích gieo trồng khoai lang hè thu - mùa
52062.7
30284.28
ha
Diện tích gieo trồng sắn
421410.4
293694.7
ha
Diện tích cây có củ khác
19991.3
13572.12
ha
Diện tích cây thực phẩm
239943.6
225512.8
ha
Diện tích gieo trồng rau các loại
509859.29
477536.43
ha
Diện tích gieo trồng đậu các loại
117969.4
297053.63
ha
Diện tích gieo trồng lạc đông xuân
8739.34
70953.5
ha
Diện tích gieo trồng lạc hè thu
53789.4
33841.35
ha
Diện tích gieo trồng đậu tương đông xuân
28268.12
26281.17
ha
Diện tích gieo trồng đậu tương hè thu
29362.95
20207.35
ha
Diện tích Mía hiện có
184744.25
149420.7
ha
Diện tích Mía trồng mới
61399.6
16300
ha
Diện tích gieo trồng Vừng
29531.31
32657.19
ha
Diện tích gieo trồng thuốc lá
14296.7
9946.01
ha
Diện tích gieo trồng Bông
3798
1377.5
ha
Diện tích gieo trồng Đay
4117.2
3232.9
ha

*Để có thông tin chi tiết và cập nhật nhất, xin liên hệ admin của AgroInfoServ.


Đăng nhận xét

Mới hơn Cũ hơn